Various Artists

Sanu AlbumPurchased

1. Sanu Tirtha Bahadur Gandharba, Resham Gurung, Sharada Neupane 00:06:41 1.00 USD
Main artist Tirtha Bahadur Gandharba, Resham Gurung, Sharada Neupane
Composer Resham Gurung | Sharada Neupane | Tirtha Bahadur Gandharba
Arrangers Tirtha Bahadhur Gandharba
Producers Music Nepal
2. Rumal Gojima Resham Gurung, Sharada Neupane & Tirtha Bahadur Gandharba 00:07:04 1.20 USD
Main artist Resham Gurung, Sharada Neupane & Tirtha Bahadur Gandharba
Composer Resham Gurung | Sharada Neupane | Tirtha Bahadur Gandharba
Arrangers Resham Gurung
Producers Music Nepal