Various Artists

Mechi Dekhi Mahakali AlbumPurchased

1. Baba Ra Jiu ko Ni Sunita subba, Tara Thapa 00:04:43 1.00 USD
Main artist Sunita subba, Tara Thapa
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
2. Jyan Sukera Prem Raja Mahat, Tara Thapa, Bam Bahadhur Karki 00:03:21 1.00 USD
Main artist Prem Raja Mahat, Tara Thapa, Bam Bahadhur Karki
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
3. Barsha Dinko Sunita subba, UshaKiran Adhikari 00:04:25 1.00 USD
Main artist Sunita subba, UshaKiran Adhikari
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
4. Kahan Janchhau Mauri Prem Raja Mahat, Tara Thapa 00:03:53 1.00 USD
Main artist Prem Raja Mahat, Tara Thapa
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
5. Gothala Daile Sunita subba, Bam Bahadhur Karki, UshaKiran Adhikari 00:05:47 1.00 USD
Main artist Sunita subba, Bam Bahadhur Karki, UshaKiran Adhikari
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
6. Bala Krishna Ukta Gurung, Sarala Gauchan 00:05:38 1.00 USD
Main artist Ukta Gurung, Sarala Gauchan
Arrangers Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
7. Mathi Mathi Tara Thapa, Pandav Sunuwar, Sundar Shrestha 00:03:28 1.00 USD
Main artist Tara Thapa, Pandav Sunuwar, Sundar Shrestha
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
8. Bola Bola Nani Tara Thapa, Pandav Sunuwar 00:03:55 1.00 USD
Main artist Tara Thapa, Pandav Sunuwar
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
9. Olla Khola Prem Raja Mahat, Pandav Sunuwar 00:03:46 1.00 USD
Main artist Prem Raja Mahat, Pandav Sunuwar
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal
10. Hattiko Mukundo Yamkuli Ukta Gurung, Pandav Sunuwar 00:03:53 1.00 USD
Main artist Ukta Gurung, Pandav Sunuwar
Arrangers Bam Bahadur Karki | Pandav Sunuwar
Producers Music Nepal