Various Artists

Khola Pari Nirmaya SinglePurchased

1. Kholapari Nirmaya Prem Raja Mahat, Bam Bahadhur Karki 00:06:15
Main artist Prem Raja Mahat, Bam Bahadhur Karki
Arrangers Bam Bahadur Karki
Producers Music Nepal